SERVIS NoFrost FRIŽIDERA
Popravka NoFrost FRIŽIDERA
Autor    : MILE TODOROV
Br. stranica : 182
Povez    : Mek
Format    : B5

 

Knjiga “Servis No-Frost Frižidera” biće interesantna ne samo specijalistima koji se bave popravkama kućnih frižidera, već i svima, kojima je zanimljiva ova tematika.

U prvim mojim izdanjima prikazana je detaljna klasifikacija savremenih frižidera, a takođe opisana je i njihova konsrukcija sa naznakom osnovnih elemenata i blokova. U njoj su takodje detalno opisani moduli nekih frižidera i tehnička rešenja.

U ovoj knjizi za većinu čitalaca biće interesantne glave sa opisom savremenih frižidera: SAMSUNG, WHIRPOOL, BEKO i GORENJE.

Za frižidere i zamrzivače sa elektronskim sistemima upravljanja prikazani su kodovi grešaka, razlozi nastajanja i mogućnost otklanjanja kvarova.

U ovoj knjizi biće puno šema i matrjala sa fotografijama. U njoj takođe biće predstavljeni materijali o kompresorima, energetskih marki frižidera, termoregulatorima, tajmerima i drugim elementima savremenih frižidera.

 

SADRŽAJ

1. KLASIFIKACIJA I KONSTRUKCIJA SAVREMENIH FRIŽIDERA	 		3
1.1. Klasifikacija frižidera po modelu sistema hlađenja			3
1.2. Klasifikacija frižidera po klimatskim klasama			3
1.3. Konstrukcija savremenih frižidera					5
1.4. Sistemi za cirkulaciju vazduha u komorama				11
1.5. Traženje mesta isticanja rashladnog gasa u savremenim frižiderima
i njegovo odstranjivanje						13
1.6. Punjenje rashladnim gasom						15

2. KONSTRUKCIJA I POPRAVKA FRIŽIDERA „NO FROST“
FIRME MERLONI ELETTRODOMNESTICI SA
ELEKTRONSKIM UPRAVLJANJEM						16
2.1. Sistem NO FROST							16
2.2. Demontaža i zamena komponenti					20
2.3. Procedura autotest							29
2.4. Elektronska ploča upravljanja					29
2.5. Ventilator isparivača						31
2.6. Problemi sa odleđivanjem						34
2.7. Tajmeri za razmrzavanje i adaptivno upravljanje otapanjem		35
2.8. Tajmer razmrzavanja i dislokacija modula ADC			36
2.9. Grejač za otapanje							37
2.10. Dijagnostika i remont sistema za razmrzavanje			41
2.11. Uključivanje ciklusa razmrzavanja					42

3. GORENJE								44
3.1. Elektronski sistem kontrole kombinovanog frižidera Gorenje K33/2	44
3.2. Organi za upravljanje i indikaciju					45
3.3. Uključivanje aparata i podešavanje temperature			46
3.4. Kontrola temperaturnih senzora					47
3.5. Greške na indikatorima i kodovi grešaka				49
3.6. Servisni test							51
3.7. Gorenje kombinovani frižider HZA proces reinstalacije
u slučaju začepljenja drenažne cevi					51
3.8. Uključivanje aparata (ON) i podešavanje temperature
preko prekidača								53
3.9. Opis elektronske kontrolne jedinice HZOS 3361/6			55

4. SERVIS FRIŽIDERA SAMSUNG						58
4.1. Sistem elektronskog upravljanja frižidera Samsung			58
4.2. Karakteristični kvarovi frižidera Samsung				60
4.3. Otpornost senzora otapanja						64
4.4. Popravka frižidera Samsung RL33 – karakteristični kvarovi		71
4.5. Kodovi grešaka i njihovi uzroci					78

5. SERVIS FRIŽIDERA BEKO						81
5.1. Frižider BEKO NRF5050X						81
5.2. Sistem hlađenja							84
5.3. Neispravna signalizacija						89

6. FRIŽIDERI LG								94
6.1. Funkcionalni test							94
6.2. Opis komponenti							95
6.3. Prekidač test moda							100
6.4. Kompenzacija temperature okolne sredine				101
6.5. Postupci za snižavanje šuma kod frižidera				103
6.6. Provera kompresora							109
6.7. Provera ventilatora						112

7. ELEKTRIČNI RASHLADNI UREĐAJI: teorija funkcionisanja
i tehnike popravki							120
7.1. Principi funkcionisanja rashladnog uređaja				120
7.2. Sistem instrumenata i informacije					122
7.3. Način rada								124
7.4. Vodič za brzo rešavanje problema					131
7.5. Auto-test procedura provere kontrolne ploče P/N 91200882		150
7.6. Uspravna kombinovana jedinica sa dva motora, elektronskom
kontrolnom pločom i kontrolnim panelom					151
7.7. CANDY stoje}i kombinovan uređaj sa dva kompresora,
elektronskom kontrolnom pločom i estetikom „visokih vrata“		158

8. RASHLADNI GAS R600a I KARAKTERISTIKE RADA SA NJIM			164
8.1. Pregled								164
8.2. Tehnologija povezivanja cevi BHP po metodu LOKRING			167
8.3. Metode izvršavanja lokringovih spojeva				170
8.4. Tabela temperaturnih karakteristika termostata RANCO K–59		172

 

U daljem tekstu možete pročitati izvod iz nekoliko poglavlja priručnika o popravci …

 

GLAVA 1

KLASIFIKACIJA I KONSTRUKCIJA SAVREMENIH FRIŽIDERA

 

Klasifikacija frižidera po modelu sistema hladjenja.

Savremene  frižidere možemo još klasirati po sistemu hlađenja namirnica – oni mogu imati statički ili dinamički sistem hlađenja.

Sistem hlađenja frižidera, pri kome vazduh u komorama je miran ili se malo pomera od sopstvene konvekcije (hladan dole, a topli gore), naziva se statički. Statički sistem hlađenja primenjuje se u većini kućnih frižidera to je takozvana budžetska klasa, aparata koji su proizvedeni ranije.

U razlici od statičkog sistema hlađenja, dinamički sistem funkcioniše pomoću prinudne cirkulacije vazduha u komorama frižidera pomoću ventilatora. Ona omogućava ravnomerno raspoređenje temperature po obodima komore i brzo postizanje zadate temperature. Ali glavna odlika ovih sistema je ta što nema skupljanja inja po zidovima rashladne komore. Sistem prinudne cirkulacije vazduha u komorama frižidera još se naziva „ NO FROST“. ( bez inja). Sistem rada “ NO FROST “  frižidera pojašnjava slika 1. Hladan vazduh uz pomoć ventilatora ravnomerno se raspoređuje po obodima rashladne komore i unosi vlagu, koja služi kao razlog stvaranja inja na isparivaču. Isparivač se nalazi u plastičnom udubljenju komore, i tu na površini isparivača vlaga počinje da smrzava. Automatika frižidera periodično proizvodi otapanje isparivača ( rad ventilatora za to vreme prestaje sa radom ), otopljena voda otiče u tacnu na vrhu kompresora i isparava se. Takvim sistemom rada u zamrzivačkom delu ne stvara se led na isparivaču i nije neophodno vršiti otapanje. Na slici 1 prikazan je smer vazduha u varijanti kombinovanog frižidera. Postoje različite varijante usmeravanja vazduha u komorama frižidera. One zavise od same konstrukcije kutije frižidera, ukupnog broja odvojenih kanala između komora i u vratima, raspoloživost ventilatora u određenoj komori i drugih tehničkih rešenja. Radi boljeg i efektivnijeg razmrzavanja isparivača neki proizvođači u svojim aparatima primenjuju specjalne grejače male snage. Jedan od nedostataka frižidera sa sistemom hlađenja NO FROST je ta što se javlja povišena potrošnja struje ( rad elektroventilatora, pogonskih elemenata, grejača i dr ).

Klasifikacija frižidera po klimatskim klasama

Još 1992 godine sa ciljem za povišavanje efektivnosti električnih aparata Evropskim saopštenjem bila je doneta direktiva 1992/75/EC, saglasno sa kojom  je sa  januarom 1995g svi proizvodi evropskih proizvođača dužni su bili da imaju nalepnicu koja otslikava njihovu energetsku vrednost. Raznim cvetovima i slovima na nalepnici označava klasu energoekonomičnosti, od A – visokom ekonomičnošću, do G – uređaja sa visokim rashodom električne energije. Ali tek 2003 god izglasana je nova direktiva 2003/66/EC, koja je uvela dve nove klase energetske ekononomičnosti: A+ i A++.

 

 

 

 

 

Slika 1. Raspored smera kretanja vazduha u kombinovanom frižideru NO FROST

Osnovne klase energetske efikasnosti savremenih frižidera prikazane su na tabeli 1.

Klasa energetske ekonomičnosti frižidera  Tabela 1.

Konstrukcija savremenih frižidera

Raspored osnovnih elemenata frižidera nećemo podrobnije opisivati njih nema previše, i oni su svi u vidnom polju : isparivači su postavljeni unutar komora, kondenzator – pozadi sa spoljne strane zida, kompresor takođe u donjem delu sa zadnje strane, a elementi upravljanja nalaze se na vrhu frižidera sa čeone strane ili na vratima. Slika 2. Šematički ilustruje uzujamno delovanje osnovnih agregata i konstrukcija frižidera u varijanti klasičnog rasporeda (jednokompresorska varijanta, bez sistema NO FROST I dr ).

Slika 2. Osnovni agregati frižidera klasične konstrukcije

Kompresor. Namenjen je da zagreva rashladni gas i komprimira ga pod velikim pritiskom ( do 10 atmosfera) u rashladnoj instalaciji. Spoljni izgled kompresora koji se koristi kod domaćih frižidera, prikazan je na slici 3. U zavisnosti od namene domaćih frižidera u njih mogu biti ugrađeni jedan ili dva kompresora.

 

Slika 3. Spoljni izgled kompresora.

Kondenzator. To je obmenjivač toplote, koji u prelazu rashladnog agenta iz gasnog u tečno stanje obezbedjuje odvod suvišne toplote u okolnu sredinu. Obično je montiran na zadnjoj strani zida frižidera u vidu cevne zmije rebraste površine radi boljeg odvođenja toplote.

Isparivač – to je takođe obmenjivač toplote, ali se koristi da proguta toplotu u fazi isparavanja rashladnog  fluida iz tečnog u parno stanje. Isparivači u zavisnosti od konstrukcije frižidera imaju različite primene – oni mogu biti raspoloženi neposredno na unutrašnju stranu komore ili se ugrađuju u zidu rashladne kutije.

Startni rele. Služi da obezbedi start motora kompresora putem puštanja struje na startni namotaj u kratkom vremenskom intervalu. Toplotni rele služi da zaštiti kompresor od preopterećenja.

Kapilara. Kapilara predstavlja tanku bakarnu cevčicu sa malim unutrašnjim presekom. Ona je osnovni funkcionalni sklop u izvršnoj fazi širenja rashladnog ciklusa u prelazu tečnog fluida iz visokog pritiska i temperature u niske pokazatelje tih parametara.  slika 4. Spoljni izgled kapilare.

Termostati . imaju namenu da podržavaju zadate temperature u rashladnoj ili zamrzivačkoj komori frižidera. Oni šalju signal asnovnom sklopu sistema za kontrolu temperature. Termostati rade u zadatom temperaturnom koridoru. Ako je temperatura u komori na granici tog temperaturnog koridora, rele uključuje motor kompresora, kada se temperatura spusti niže granici zadatoj temperaturi, rele isključuje motor. Ovi uređaji su dosta prosti – oni u svom sastavu imaju električne kontakte koji se upravljaju specjalnim senzorom kapilarne cevčice koja je smeštena u komoru frižidera radi kontrole temperature. Spoljni izgled termostata prikazan je na slici 5.

Slika 5. Spoljni izgled termostata.

U poslednje vreme pojavili su se frižideri sa elektronskim sistemom upravljanja ( SU ). Osnovna funkcija podržavanja zadate temperature režima u komori frižidera, ovi sistemi obezbeđuju izvršavanje dodatnih funkcija i režima.

U frižiderima sa elektroskim sistemom upravljanja nepostoje termostati sa klasičnim namenama. Kontrolu temperature u komorama frižidera obezbeđuju specijalni senzori – termistori. Oni menjaju svoj unutrašni otpor u zavisnosti od temperature koja je okružuje. Određenih senzora termistora u frižideru mogu biti nekoliko. Oni se manje montiraju u komorama  frižidera i zmrzivača ali čeće se koriste za kontrolu temperature kućišta isparivača, i temperature koja ga okružuje. Na osnovu prikazanih sličnih senzora sistema za upravljanje frižidera, sa odgovarajućim ranije isplaniranim programima i režimima rada uređaja, obezbeđujuje se pravilno funkcionisanje. Garnitura sličnih aparata ilustruje blok – šema frižidera SAMSUNG serije RL33 slika 6.

Na slici 7 prikazani su ventilatori koji se koriste kod frižidera NO FROST.

Slika 6. Blok šema frižidera SAMSUNG serije RL33

Slika 7. Spoljni izgled ventilatora NO FROST.

Kao što se vidi sa slike 6 elektronika za upravljanje ove serije frižidera ostvarena je na dve ploče. Jedna od njih ispunjava funkcije indikacije, i lokalnog upravljanja, a druga – funkcijama kontrole upravljanjem izvršnim aparatima frižidera. Na osnovnoj ploči montiran je mikroprocesor, izvor napajanja, i drugi delovi i šeme koje ranije nismo pominjali.

 • Reduktor elektromotor za pogon vazdušne pregrade ( pregrada se otvara, kako bi otvorila kanal za dostup vazduha ).
 • Mrežni trafo šalje promenljiv napon izvora napajanja na osnovnoj ploči.

Garniture spoljnih elemenata mogu biti različite – sve zavisi od tipa frižidera, njegove konstrukcije, i drugih faktora.

Prikazaćemo još jedan složeniji primer na slici 8. Prikazana je principijelna šema elektronske ploče i njenih spoljnih elemenata frižidera SIDE – BY – SIDE  “SAMSUNG” serije SR-S24/S25/S26/S27.

Na primeru te šeme videćemo karakteristike i šemotehnička rešenja sa sistemom upravljanja savremenih frižidera. Šema se sastoji iz tri modula: osnovnog modula ( MAIN  PCB ), modula upravljanja ( PANEL PCB ) I modula spoljnih uređaja ( SET ).

Ako počnemo sa spoljnim uređajima njih možemo podeliti u nekoliko grupa:

 • Senzori temperature – termorezistori sa negativnim temperaturnim koeficientom (NTC). Oni se koriste za kontrolu temperature u frižiderskom i zamrzivačkom delu, na kućištu kondenzatora, a takođe i temperaturu okolne sredine.
 • Ventilatori ( FAN ). Koriste se u velikom broju kod frižidera NO FROST.
 • Elektromotori ( M; MOTOR ). Mogu se koristiti kod ledomata za drobljenje leda i dr.
 • Grejni elementi ( HEATER ). Koriste se za povećanje efektivnosti rada u sistemu otapanja frižidera.
 • Elektromagnetni ventili ( VALVE ). Koriste se, naprimer, u dobijanju hladne pijaće vode idr.
 • O njemu se već mnogo pisalo.
 • Različiti prekidači za uključenje ( S/W ). Koriste se naprimer, za uključenje posebnih sklopova, za kontrolu zatvaranja vrata i dr.
 • Drugi aparati ( invertor napajanja lampi i drugih uređaja za osvetljenje i dr )

Ploča za upravljanje ( PANEL PCB ) predstavlja elektronsku ploču, na kojoj su ugrađeni indikatori ili svetleće diode sa prekidačima za upravljanje.

Razmotrićemo detaljnije osnovnu ploču MAIN PCB. Osnova svih sistema upravljanja je mikrokontroler tipa TMP87CC40N. on sadrži u svom sastavu : procesorsko jedro, tajmere, memorije OZU, PZU, i različite izvode ulaz/izlaz idr. Da bi se obezbedio rad ovakve mikrošeme koristi se kvarcni rezonator HTAL ( 4 Mghc ).

Napajanje elemenata na ploči obezbeđuju linijski stabilizatori napona + 5V ( KA7805A ) i +12 V ( KA7812 ). Napajanje od + 5 V koristi se za napajanje procesora i šeme RESET, a +12 V – za napajanje integralnih višekanalnih prekidača ( tipova ULN2003A i UPA2981C ). Napajanje na stabilizatoru dolazi sa mrežnog transformatora LVT. Svi spoljni elementi, su veliki potrošači el energije ( kompresor, grejači, el. Prkidači. El ventili, solenoidi ) upravljački rele RY71-RY79. Signali za upravljanje na njih dolaze sa mikrokontrolera preko prekidača. Da primetimo da kod sličnih tahničkih rešenja, gde spoljni  jaki elementi frižidera upravljaju se preko releja, na slici 9 prikazana je ploča upravljanja  jednog modela frižidera AEG. Kod njih kvalitet jakih elemenata za upravljane koriste trijake.

 

//www.miletodorov.rs/servis-no-frost-frizidera/

Posted by Servis Kastor, knjige o servisu klime i bele tehnike on Monday, 22 June 2015

Join the Conversation

4 Comments

 1. Poštovanje,
  Da li mi možete pomoći oko servisiranja Indesit BIA 13F no frost frižidera? Frižider je totalno mrtava, testirao sam sve stavke kompresor radi, ventilator radi, grijač i senzori ispravni omski. Sve upućuje na PCB ploču! Trenutno radim na dijagnostikovanju kvara na ploči ali bezuspješno. Nisam siguran da ću uspijeti pronaći drugu PCB. Imate li Vi neki prijedlog kako da riješim problem?

  View Comment
 2. Na Wirpol frižideru ARC1847IX mi svijetli stalno plava lampica iako je temperatura čak dva stepena! Ako je senzor temperature prostora,kako ga zameniti

  View Comment

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *